Kartanvaihdot

Kartanvaihdot sarjoissa H21, D21 ja H20

  • H21: n. 16,5 km & 32,4 km
  • D21: n. 16,8 km & 30,1 km
  • H20: n. 13,3 km